Các loại bảo hiểm tử kỳ

Các loại bảo hiểm tử kỳ

Bảo hiểm tử kỳ (Term insurance)

Bảo hiểm tử kỳ là loại bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết trong một thời hạn nhất định, theo đó người bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm chết trong thời hạn được thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Nếu như hết thời hạn bảo hiểm mà người được bảo hiểm vẫn còn sống thì người bảo hiểm (doanh nghiệp bảo hiểm) sẽ không có trách nhiệm phải thanh toán bất kì một khoản tiền nào cho bên mua bảo hiểm.

Bảo hiểm tử kỳ cố định (Level term insurance)

Đây là dạng hợp đồng cổ điển và đơn giản nhất của bảo hiểm tử kỳ. Trong bảo hiểm tử kỳ cố định, số tiền bảo hiểm trả cho người thụ hưởng không thay đổi trong suốt thời gian hợp đồng.

Nếu như hết thời hạn bảo hiểm mà người được bảo hiểm vẫn còn sống thì người bảo hiểm (doanh nghiệp bảo hiểm) sẽ không có trách nhiệm phải thanh toán bất kì một khoản tiền nào cho bên mua bảo hiểm.

Bảo hiểm tử kỳ có thể tái tục (Renewable term insurance)

Bảo hiểm tử kỳ có thể tái tục là một loại bảo hiểm tử kỳ mà người được bảo hiểm có thể gia hạn (tái tục) hợp đồng vào ngày kết thúc mà không cần đưa ra những bằng chứng về tình trạng sức khỏe. Khi tái ký, mức phí đóng bảo hiểm sẽ cao hơn mức phí cố định, phụ thuộc vào tuổi tác của người được bảo hiểm.

Tuy nhiên, người bảo hiểm thường quy định tuổi của người được bảo hiểm phải giới hạn trong một độ tuổi nhất định, thông thường đối với loại hợp đồng bảo hiểm này, khi người được bảo hiểm bước vào độ tuổi 65 thì hợp đồng bảo hiểm không thể được tái tục.

Bảo hiểm tử kỳ có thể chuyển đổi (Convertible term insurance)

Bảo hiểm tử kỳ có thể chuyển đổi là một dạng của hợp đồng bảo hiểm tử kỳ cố định, nhưng có thể cho phép người được bảo hiểm lựa chọn chuyển đổi một phần hay toàn bộ hợp đồng bảo hiểm thành một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp hay hợp đồng bảo hiểm trọn đời tại bất kỳ thời điểm nào, khi hợp đồng đang còn hiệu lực.

Phí đóng mỗi năm sẽ được tính dựa lại trên đặc tính mới của loại hợp đồng muốn chuyển và tuổi của người được bảo hiểm. Đồng thời khi chuyển đổi hợp đồng bảo hiểm người tham gia bảo hiểm phải nộp thêm một khoản tiền nhất định cho các chi phí liên quan đến việc chuyển đổi hợp đồng cho doanh nghiệp bảo hiểm. Việc thiết kế bảo hiểm tử kỳ cho chuyển đổi tạo khả năng sử dụng hợp đồng này để thực hiện tiết kiệm trong tương lai của người được bảo hiểm.

Bảo hiểm tử kỳ giảm dần (Decreasing term insurance)

Bảo hiểm tử kỳ giảm dần là là loại hợp đồng bảo hiểm có số tiền bảo hiểm giảm dần theo thời hạn bảo hiểm. Mức giảm của số tiền bảo hiểm được quy định cụ thể tại hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm tử kỳ giảm dần có phí bảo hiểm giữ ở mức cố định và thấp hơn so với phí đóng của bảo hiểm tử kỳ cố định. Thời hạn nộp phí bắt buộc có thể ngắn hơn toàn bộ thời hạn của hợp đồng, người được bảo hiểm sẽ không nộp phí vào giai đoạn cuối của hợp đồng. Vào thời điểm gần kết thúc của hợp đồng, số tiền bảo hiểm mà người thụ hưởng nhận được sẽ rất nhỏ so với tổng số tiền bảo hiểm khi hợp đồng mới được ký kết.

Bảo hiểm tử kỳ tăng dần (Increasing term insurance)

Bảo hiểm tử kỳ tăng dần sẽ tăng dần số tiền được bảo hiểm theo tỷ lệ %, khiến giá trị của bảo hiểm không bị ảnh hưởng khi mất giá đồng tiền bởi vì nếu có lạm phát, số tiền bảo hiểm thực của hợp đồng sẽ giảm so với giá trị đồng tiền.

Phí bảo hiểm cũng sẽ tăng cùng với số tiền được bảo hiểm và tuổi của người được bảo hiểm vào lúc tái tục – Phí bảo hiểm phải nộp thường cao hơn số phí bảo hiểm phải nộp của dạng bảo hiểm tử kỳ cố định. Ngoài ra, bảo hiểm thường được tiếp tục tới độ giới hạn không quá tuổi 60, 65.