Nghĩa vụ nợ được thế chấp (Collateralized Debt Obligation)

Nghĩa vụ nợ được thế chấp (Collateralized Debt Obligation)

CDO được đảm bảo bởi một nhóm các khoản vay, các tài sản khác và được bán cho các nhà đầu tư, tổ chức. CDO là một loại công cụ phái sinh đặc biệt bởi vì theo như tên gọi của nó, giá trị của CDO dựa trên giá trị của một tài sản cơ sở khác. Những tài sản này sẽ trở thành tài sản thế chấp nếu khoản vay không được thanh toán.

CDO chỉ định một sản phẩm tài chính mà ngân hàng sử dụng để gom nhóm các tài sản tạo dòng tiền khác nhau, chẳng hạn như các khoản vay thế chấp, trái phiếu, khoản vay, và kết hợp lại thành các lớp riêng biệt dựa trên mức độ rủi ro tín dụng được đảm nhận bởi nhà đầu tư. Những đợt này sau đó được bán cho các nhà đầu tư.