Ngày đáo hạn (Maturity Date)

Ngày đáo hạn (Maturity Date)

Ngày đáo hạn là ngày cuối cùng để thanh toán khoản vay (hoặc khoản nợ) hoặc các hợp đồng tài chính khác như tiền gửi có kỳ hạn hoặc trái phiếu. Tại ngày này, toàn bộ số tiền gốc kèm theo tất cả các khoản lãi còn tồn tại đến hạn trả.
Nếu vay tiền từ ngân hàng, ngày đáo hạn sẽ là ngày cuối cùng phải trả lại số tiền vay cùng với lãi suất đã thỏa thuận trong hợp đồng vay. Trường hợp của các tài khoản tiết kiệm hoặc đầu tư, ngày đáo hạn sẽ là ngày có thể rút toàn bộ số tiền đã gửi vào tài khoản đó cùng với lãi suất tích lũy (nếu có) từ thời điểm gửi tiền.