Nợ tiềm tàng (Contingent Liabilities)

Nợ tiềm tàng (Contingent Liabilities)

Nợ tiềm tàng là một nghĩa vụ tài chính có thể phát sinh trong tương lai từ kết quả của một sự kiện tương lai không chắc chắn. Những nghĩa vụ này không được ghi nhận trong sổ sách của một công ty, nhưng phải được tiết lộ trong ghi chú bảng tài chính nếu có khả năng hợp lý rằng chúng sẽ phải trả trong tương lai. Ví dụ có thể bao gồm vụ kiện, bảo hành sản phẩm hoặc các cuộc điều tra đang chờ giải quyết.

Nợ tiềm tàng ảnh hưởng đến tài chính của một công ty vì nó đại diện cho những nghĩa vụ tài chính có thể phát sinh do các sự kiện tương lai không chắc chắn. Loại nợ này có thể ảnh hưởng mạnh đến giá trị tài sản ròng của một công ty nếu chúng trở thành hiện thực. Ngoài ra, hiểu rõ về nợ quan trọng đối với nhà đầu tư, các bên liên quan và người cho vay vì nó cung cấp thông tin về nguy cơ, giúp trong quá trình lập kế hoạch tài chính toàn diện và đưa ra quyết định sáng suốt.