Phạm vi bảo hiểm (Insurance Coverage)

Phạm vi bảo hiểm (Insurance Coverage)

Là sự bảo đảm về mức độ rủi ro hoặc trách nhiệm được bảo vệ cho cá nhân hoặc tổ chức thông qua dịch vụ bảo hiểm. Điều này có thể liên quan đến các loại bảo hiểm khác nhau như bảo hiểm sức khỏe, nhà ở, ô tô và bảo hiểm nhân thọ. Công ty bảo hiểm xác định phạm vi bảo hiểm dựa trên các yếu tố như đánh giá rủi ro và khoản phí được người bảo hiểm trả.

Bảo hiểm mang lại một lưới an toàn tránh những mất mát tài chính tiềm ẩn hoặc rủi ro có thể xảy ra do các tình huống không lường trước như tai nạn, thảm họa thiên nhiên,... Nó bảo vệ doanh nghiệp khỏi những khoản chi phí có thể gây nguy hiểm, bảo vệ sức khỏe, tài sản hoặc cuộc sống của cá nhân, và do đó đảm bảo sự ổn định tài chính.