Quỹ đầu tư (Investment Fund)

Quỹ đầu tư (Investment Fund)

Quỹ đầu tư là một nguồn vốn thuộc về nhiều nhà đầu tư được sử dụng để mua chung các chứng khoán trong khi mỗi nhà đầu tư giữ quyền sở hữu và kiểm soát các cổ phần riêng của mình. Nó cung cấp mức độ đa dạng hóa cao hơn và tiếp cận rộng rãi đến một số lượng lớn các khoản đầu tư. Điều này giúp giảm thiểu mức rủi ro mà các chủ sở hữu phải chịu.
Các quỹ đầu tư cung cấp phương tiện cho những nhà đầu tư nhỏ để tiếp cận các danh mục đa dạng được quản lý chuyên nghiệp, điều này sẽ khó khăn khi tạo ra với số vốn nhỏ. Chúng tổng hợp tiền của các nhà đầu tư lại với nhau, cho phép họ đầu tư vào một loạt các tài sản như cổ phiếu, trái phiếu hoặc bất động sản. Điều này không chỉ tăng khả năng sinh lời do danh mục đa dạng mà còn phân tán rủi ro.