Thu nhập gộp hiệu chỉnh (AGI)

Thu nhập gộp hiệu chỉnh (AGI)

AGI  (Adjusted Gross Income) là một chỉ số thu nhập tính toán từ thu nhập gộp của bạn và được sử dụng để xác định mức thuế có thể nộp. Nó được ghi trên tờ khai thuế và bao gồm thu nhập từ mọi nguồn trừ một số khoản khấu trừ cụ thể. Những khoản khấu trừ này có thể bao gồm các khoản lãi vay học phí, phụ thuộc trả, đóng góp hưu trí và một số chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc cho thuê.

Điều này quan trọng để xác định tổng trách nhiệm thuế của người nộp thuế. AGI được sử dụng làm cơ sở để tính toán thu nhập chịu thuế của cá nhân, từ đó xác định số tiền một người nợ trong các loại thuế liên bang và các loại thuế tiểu bang khác nhau. Ngoài ra, nó được sử dụng để xác định tư cách đủ điều kiện cho một số khoản khấu trừ và tín dụng thuế, chẳng hạn như khoản khấu trừ đóng góp hưu trí và lãi vay học phí. Do đó, AGI thấp có thể dẫn đến tiết kiệm thuế đáng kể.