Tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (Free-float)

Tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (Free-float)

Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng mô tả khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng so với tổng số cổ phiếu của doanh nghiệp đang lưu hành trên thị trường.
Dựa vào tỷ lệ ổ phiếu tự do chuyển nhượng mà nhà đầu tư có được cái nhìn sâu sắc về sự biến động cổ phiếu của doanh nghiệp. Nhiều công ty có lượng cổ phiếu chuyển nhượng tự do lớn hơn thường ít có sự biến động hơn.