Tính thanh khoản (Liquidity)

Tính thanh khoản (Liquidity)

Tính thanh khoản là khả năng của một tài sản hoặc khoản đầu tư có thể chuyển đổi thành tiền mặt hoặc tương đương tiền mặt một cách nhanh chóng mà không gây ra thiệt hại lớn về giá trị. Tính thanh khoản càng cao, tài sản càng dễ dàng và nhanh chóng chuyển đổi thành tiền mặt.

Nếu một doanh nghiệp có thanh khoản cao, điều này có nghĩa là nó có thể dễ dàng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn của mình, chẳng hạn như trả nợ, mà không cần phải bán bớt các khoản đầu tư dài hạn hoặc tài sản. Chỉ số tài chính này giúp đánh giá khả năng của một thực thể tạo ra tiền mặt để phát triển bên trong hoặc tồn tại trong các tình huống kinh tế không thể đoán trước. Do đó, quản lý thanh khoản vững chắc có thể giúp các doanh nghiệp thay đổi hướng trong thời kỳ suy thoái, giảm rủi ro tài chính và tận dụng các cơ hội đầu tư khi chúng nảy sinh.