Trái phiếu xanh (Green bond)

Trái phiếu xanh (Green bond)

Trái phiếu xanh đề cập đến một loại công cụ tài chính cố định được thiết kế đặc biệt để huy động vốn cho các dự án liên quan đến biến đổi khí hậu và môi trường. Những trái phiếu này thường được liên kết với tài sản và được bảo đảm bằng bảng cân đối kế toán của đơn vị phát hành, do đó chúng cung cấp cho nhà đầu tư một khoản đầu tư tương đối an toàn với các khoản lãi thường xuyên. Những trái phiếu này được thiết kế để tài trợ cho các dự án có lợi cho môi trường và khí hậu, hỗ trợ chuyển đổi sang tăng trưởng thấp carbon và chống biến đổi khí hậu. Do đó, sự quan trọng của chúng nằm trong việc thúc đẩy phát triển bền vững, điều này không chỉ phù hợp với mục tiêu môi trường mà còn phù hợp với quan điểm đạo đức và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của nhà đầu tư.