Bảo lãnh (Underwrite)

Bảo lãnh (Underwrite)

Bảo lãnh đề cập đến việc một cá nhân hoặc tổ chức đảm nhận rủi ro của việc mua một loại tài sản tài chính cụ thể với mục tiêu có cơ hội thu lợi nhuận khác. Trong quá trình bảo lãnh, người bảo lãnh đồng ý chịu trách nhiệm về mua lại tài sản hoặc chấp nhận khoản lỗ trong trường hợp có rủi ro xảy ra. Bảo lãnh có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như thị trường chứng khoán, bảo hiểm, hoặc vay mượn tài chính. Điều này đảm bảo tính ổn định tài chính và khả năng thực hiện các giao dịch có liên quan.