Nợ (Debt)

Nợ (Debt)

Là số tiền một cá nhân, công ty v.v... đã vay người khác. Các khoản nợ phát sinh từ việc vay tiền để mua hàng hóa, dịch vụ hoặc tài sản chính.
Các khoản nợ có giá trị lớn thường được đảm bảo bằng các khoản thế chấp hoặc tài sản người đi vay, trong đó người cho vay có thể có một số quyền hạn nhất định đối với tài sản đó khi người đi vay không có khả năng trả nợ hay vỡ nợ.
Nợ có thể được sử dụng để đầu tư, mua sắm tài sản, hoặc duy trì hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, quản lý nợ là quan trọng để đảm bảo khả năng trả nợ và tránh tình trạng nợ nặng, có thể ảnh hưởng xấu đến tài chính người đi vay.