Tỷ suất sinh lời (Rate of Return)

Tỷ suất sinh lời (Rate of Return)

Là một chỉ số tài chính đo lường hiệu suất của một khoản đầu tư trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó được tính toán dưới dạng thay đổi phần trăm trong giá trị đầu tư, bao gồm cả lợi tức và tổn thất vốn, cũng như bất kỳ cổ tức hoặc lãi suất nào nhận được, so với khoản đầu tư ban đầu. Tỷ suất lợi nhuận cao hơn cho thấy hiệu suất đầu tư tốt hơn, trong khi tỷ suất thấp hoặc âm cho thấy mất lợi nhuận hoặc hiệu suất kém.

Bằng cách so sánh lợi nhuận tạo ra so với chi phí đầu tư ban đầu, tỷ suất lợi nhuận hỗ trợ xác định những cơ hội mang lại lợi nhuận cao hơn, từ đó hỗ trợ quá trình ra quyết định thông tin.  Tầm quan trọng của tỷ suất lợi nhuận nằm trong khả năng hướng dẫn quyết định chiến lược, tối ưu hóa phân bổ nguồn lực và cuối cùng là tối đa hóa giá trị của các khoản đầu tư.