Điều khoản & điều kiện sử dụng

Điều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng các ứng dụng và website (“Điều Khoản”) do Công Ty Cổ Phần STAG Việt Nam (“Công Ty”) ban hành, có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 08 tháng 08 năm 2022 và có thể được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bởi Công Ty tùy từng thời điểm.

Điều Khoản này quy định các quyền và nghĩa vụ của Khách Hàng khi đăng ký, truy cập và sử dụng ứng dụng công nghệ, phần mềm Stock Edu và website http://www.stag.vn của Công Ty (“Ứng Dụng”). Khách Hàng có nghĩa vụ đọc kỹ tất cả nội dung của Điều Khoản này để hiểu rõ quyền hạn & trách nhiệm của mình khi sử dụng ứng dụng.

Điều 1: Giải thích thuật ngữ

Các thuật ngữ được sử dụng tại Điều Khoản này được thống nhất hiểu như sau:

 1. Ứng Dụng”: là gọi chung sản phẩm, dịch vụ, phần mềm, ứng dụng công nghệ trên điện thoại thông minh hoặc website, công nghệ thuộc quyền sở hữu của Công Ty mà thông qua đó Khách Hàng sử dụng các Tính Năng do Công Ty hoặc Đối Tác cung cấp.
 2. Tính Năng”: là bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, tính năng nào được cung cấp bởi Công Ty hoặc bởi bên thứ ba khác thông qua Ứng Dụng.
  Khách hàng” hoặc "Người dùng": là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trực tiếp sử dụng Ứng Dụng  và/hoặc truy cập ứng dụng thông qua bên thứ ba khác.
 3. Dữ Liệu Cá Nhân”: là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng Khách Hàng hoặc dựa vào đó mà Khách Hàng được xác định. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn như họ tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, hình ảnh Khách Hàng, thông tin giấy tờ chứng minh nhân thân như Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, dữ liệu sinh trắc học, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, thông tin sức khỏe, thông tin bảo hiểm, thu nhập, khẩu vị rủi ro, khẩu vị đầu tư, mục tiêu tích lũy, mục tiêu đầu tư và các thông tin cá nhân có liên quan khác.
 4. Đối Tác”: là các doanh nghiệp có uy tín trên thị trường, chuyên cung cấp các sản phẩm dịch vụ thuộc các lĩnh vực kinh doanh được pháp luật cho phép và cung cấp tới Khách Hàng thông qua Ứng Dụng.
 5. Chương trình”: là các hoạt động, dự án cung cấp bởi Công Ty cho Khách Hàng để triển khai hoạt động kinh doanh đối với Sản Phẩm phù hợp với nhu cầu của Khách Hàng và phù hợp quy định pháp luật.

Điều 2: Giá trị pháp lý

Bằng việc đăng ký, truy cập hoặc sử dụng Ứng Dụng, Khách Hàng xác nhận đồng ý, chịu sự ràng buộc và cam kết tuân thủ toàn bộ nội dung của Điều Khoản này.
Công Ty có toàn quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nội dung của Điều Khoản nhằm tuân thủ pháp luật, chính sách nội bộ Công Ty hoặc để an toàn vận hành Ứng Dụng theo từng thời điểm. Khi sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nội dung của Điều Khoản, Công Ty sẽ thông báo trên Ứng Dụng, qua email hoặc các phương tiện phù hợp khác.
Trong trường hợp Khách Hàng không đồng ý với những thay đổi tại Điều Khoản, Khách Hàng có quyền yêu cầu xóa Tài Khoản trong Ứng Dụng và không tiếp tục sử dụng Ứng Dụng. Ngược lại, việc tiếp tục sử dụng Ứng Dụng kể từ ngày nội dung thay đổi có hiệu lực được hiểu rằng Khách Hàng đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
Trong trường hợp bất kỳ điều nào trong những Điều khoản và kiều kiện này bị một tòa án đủ thẩm quyền xem là không có hiệu lực, bất hợp pháp hoặc không thể áp dụng, điều đó sẽ được coi như bị loại bỏ khỏi những Điều khoản và điều kiện đã nêu, và những Điều khoản và điều kiện còn lại sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực áp dụng.
Các Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan tới các Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ tranh chấp phát sinh liên quan tới Website, Ứng dụng di động đều có thể đệ trình lên các tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Điều 3: Quy định sử dụng & hạn chế

Khách Hàng đăng ký, truy cập và sử dụng Ứng Dụng nhằm mục đích cá nhân như học tập, tích lũy kiến thức, sử dụng với các sản phẩm và dịch vụ được công bố trong Ứng Dụng. Trong quá trình sử dụng Ứng Dụng, Khách Hàng cam kết không thực hiện các hành động sau:

 • Xóa bỏ hoặc làm thay đổi kỹ thuật hoặc bất kỳ nội dung nào trên Ứng Dụng;
  Sử dụng Ứng Dụng khác với mục đích học tập và tích lũy kiến thức; tự ý diễn giải, sản xuất lại, đăng tải lại nội dung bất kỳ của Ứng dụng mà không được sự đồng ý bằng văn bản từ Công Ty.
 • Sử dụng bất kỳ phần mềm nào để điều chỉnh hoặc tấn công Ứng Dụng vì lợi ích của mình, mục đích phá hoại hoặc của bên thứ ba hoặc gây thiệt hại cho Công Ty;
 • Xâm nhập vào hệ thống phần cứng, phần mềm được sử dụng để vận hành Ứng Dụng; thực hiện hành vi có nguy cơ, gây ra hoặc làm phát sinh các lỗi hoặc sự cố liên quan đến Ứng Dụng hoặc hệ thống phần cứng, phần mềm được sử dụng để vận hành Ứng Dụng; hoặc làm ảnh hưởng đến Người Dùng khác của Ứng dụng;
 • Thực hiện hành vi vi phạm bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến Ứng Dụng thuộc quyền sở hữu của Công Ty;
 • Sửa đổi, phát triển, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có chức năng tương tự như Ứng Dụng hoặc các sản phẩm, dịch vụ dựa trên Ứng Dụng;
 • Thực hiện các hành vi nói xấu, phỉ báng, bôi nhọ, gian lận, quấy rối, xâm phạm quyền riêng tư, hành vi lệch lạc, đồi trụy, kích động và xâm phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của Công Ty, Người Dùng khác và của bên thứ ba;
 • Tuyên truyền tài liệu khuyến khích hành vi cấu thành tội phạm, hoặc hành vi vi phạm quy định pháp luật, hoặc quy tắc ứng xử;
 • Chia sẻ với bên thứ ba thông tin, mật khẩu truy cập vào Ứng Dụng;
 • Truy cập dữ liệu không dành cho Khách Hàng hoặc đăng nhập vào máy chủ hoặc tài khoản mà Khách Hàng không được quyền truy cập cho dù là vô tình hay cố ý;
 • Sử dụng nội dung dưới hình thức: (a) đề xuất liên kết với bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc thương hiệu nào khác; (b) có khả năng gây ra sự nhầm lẫn với Ứng Dụng; (c) gây ảnh hưởng đến uy tín của Công Ty; hoặc (d) vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công Ty;
 • Sử dụng bất kỳ phần nào của Ứng Dụng cho các mục đích thương mại trái phép, bao gồm nhưng không giới hạn như: (a) bản quyền truy cập vào Ứng Dụng; hoặc (b) thiết lập quảng cáo, tài trợ hoặc quảng bá trong Ứng Dụng;
 • Nỗ lực phá vỡ bất kỳ hạn chế nào liên quan đến việc sử dụng Ứng Dụng hoặc các hạn chế khác do Công Ty quy định.

Điều 4: Sở hữu trí tuệ, bản quyền và bảo mật

Trừ khi pháp luật có quy định khác và/hoặc có thỏa thuận khác với Công Ty, tất cả các nội dung trên Ứng Dụng, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, hình ảnh, đồ họa, biểu tượng, giáo trình học, bài viết, các tập tin tải xuống và các tập tin khác là tài sản thuộc sở hữu của Công Ty và được bảo hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế về bản quyền, nhãn hiệu và các tài sản trí tuệ khác. Khách Hàng đồng ý và thừa nhận rằng Khách Hàng không có quyền sở hữu cũng như bất kỳ quyền nào khác trong bất kỳ nội dung nào trên Ứng Dụng, kể cả nội dung mà Khách Hàng đã tạo ra hoặc gửi đến Ứng Dụng hoặc gửi trực tiếp cho Công Ty.

Các Dữ Liệu Cá Nhân mà Khách Hàng cung cấp trên Ứng Dụng và các trao đổi, phản hồi và các dữ liệu khác được Khách Hàng gửi, truyền tải đến Ứng Dụng (qua email hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác) là bảo mật và riêng tư. Tuy nhiên, Người Dùng đồng ý việc Công Ty kiểm soát, theo dõi, ghi nhận lại bất cứ việc sử dụng nào đối với ứng dụng, website và Công Ty có thể sử dụng một phần Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng nhằm mục đích nâng cấp Ứng Dụng, cung cấp cho đơn vị thứ ba nhằm mục đích cải thiện dịch vụ phục vụ Khách Hàng hoặc cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Khách Hàng chịu trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu truy cập vào Ứng Dụng và các mật khẩu mà Công Ty cung cấp cho Khách Hàng trong quá trình sử dụng Ứng Dụng. Công Ty không chịu trách nhiệm nếu bất kỳ bên thứ ba thực hiện giao dịch hoặc thao tác trên tài khoản của Khách Hàng trên Ứng Dụng do bên thứ ba thực hiện do Khách Hàng cố ý hoặc vô ý tiết lộ hoặc để mất tên truy cập, mật khẩu truy cập và các mật khẩu, mã PIN giao dịch và mã OTP mà Công Ty cung cấp.

Trường hợp Khách Hàng mất mật khẩu hoặc hoặc sử dụng không đúng mục đích Ứng Dụng:
Khách Hàng phải chịu tất cả sự mất mát hoặc thiệt hại phát sinh;
Khách Hàng chịu trách nhiệm sẽ bồi thường hoàn toàn cho Công Ty trong trường hợp Công Ty phải chịu tổn thất hoặc thiệt hại;
Công Ty có quyền nhưng không có nghĩa vụ hỗ trợ Khách Hàng lấy lại mật khẩu hoặc khắc phục các thiệt hại là hệ quả của việc bị mất mật khẩu, sử dụng không đúng mục đích Ứng Dụng của Khách Hàng.

Điều 5: Cam kết bổ sung của người dùng

Người Dùng cam kết các thông tin cá nhân mà Người Dùng cung cấp trên Ứng Dụng và website của Công Ty là chính xác, đầy đủ, và được cập nhật. Trong trường hợp bất kỳ thông tin nào Người Dùng cung cấp là không chính xác hoặc không cập nhật, Công Ty có quyền hủy đăng ký của Người Dùng.

Người Dùng không truy cập và sử dụng thông tin cá nhân của người khác để đăng ký Tài Khoản, hoặc sử dụng Tài Khoản của Người Dùng khác; nếu Công Ty có lý do để tin rằng có khả năng có hành vi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng không đúng mục đích Ứng Dụng, Công Ty có thể yêu cầu Người Dùng thay đổi mật khẩu hoặc Công Ty có thể tạm dừng Tài Khoản của Người Dùng.

Việc Người Dùng sử dụng Sản Phẩm, Dịch Vụ Khác trên Ứng Dụng sẽ tuân theo chính sách, thỏa thuận giao kết giữa Người Dùng và Đối Tác nếu có.

Người Dùng phải cập nhật trên Tài Khoản của Khách Hàng trên Ứng Dụng hoặc thông báo cho Công Ty khi có bất kỳ sự thay đổi thông tin cá nhân.

Người Dùng chỉ được phép lưu trữ, xem, phân tích, định dạng lại, và in thông tin mà Công Ty cung cấp cho mục đích sử dụng của cá nhân Người Dùng. Người Dùng không được xuất bản, truyền phát, hoặc tái sản xuất thông tin này, dù là một phần hoặc toàn bộ, dưới bất cứ hình thức nào cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Công Ty.

Điều 6: Miễn trừ trách nhiệm

Công Ty được miễn trừ trách nhiệm đối với các thiệt hại mà Khách Hàng phải gánh chịu do Sự Kiện Bất Khả Kháng gây ra. Sự Kiện Bất Khả Kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan nằm ngoài tầm kiểm soát của Công Ty bao gồm nhưng không giới hạn hỏa hoạn, động đất, lũ lụt, cháy nổ, đình công, dịch bệnh, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thay đổi pháp luật, hệ thống bị tấn công, nghẽn lệnh, mất kết nối với các đơn vị cung cấp dịch vụ,…

Website, ứng dụng của Công Ty chỉ phục vụ mục đích cung cấp thông tin, không liên quan đến các mục tiêu đầu tư tài chính của cá nhân Người Dùng, không nhằm mục đích chào mời mua hay bán hay giao dịch bất kỳ sản phẩm đầu tư, chứng khoán hay công cụ tài chính, hoặc để tham gia vào bất kỳ giao dịch cụ thể nào mà Người Dùng có thể thực hiện. Công Ty không thực hiện bất kỳ hình thức phân phối, hoặc mời chào đến Người Dùng trong việc sử dụng thông tin trên ứng dụng di động và website của mình.

Ý kiến, lời khuyên và tất cả các thông tin khác được thể hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào trên Ứng Dụng đều là quan điểm riêng của bên thứ ba đó mà không phải của Công Ty. Trong mọi trường hợp, Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra dựa trên ý kiến, lời khuyên hoặc thông tin đó.

Các thông tin trên Ứng Dụng, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, nhận định, số liệu tài chính, miêu tả, biểu đồ và các tập tin khác được cung cấp với mức độ tin cậy cao và chỉ mang tính chất tham khảo thuần túy cũng như có thể có sai sót. Khách Hàng đồng ý và thừa nhận rằng khi sử dụng những thông tin này, Khách Hàng đọc và hiểu về khả năng sai sót và xác nhận tất cả quyết định đầu tư đến từ Khách Hàng. Khách Hàng thông báo cho Công Ty nếu nhận ra bất kỳ sai sót nào và Công Ty sẽ xem xét và xác định chỉnh sửa thông tin nếu cần thiết. Công Ty không chịu trách nhiệm đảm bảo cho sự hoàn thiện, tính cập nhật, tính chính xác hoặc mức độ sẵn sàng của thông tin, dịch vụ cũng như các thiệt hại, mất mát do việc sử dụng Ứng Dụng có thể gây ra; cũng như Công Ty không có nghĩa vụ duy trì thông tin và các dịch vụ sẵn sàng trên Ứng dụng. Mọi thông tin, nội dung, sản phẩm dịch vụ có thể được thay đổi mà không cần báo trước cũng như Công Ty không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Người Dùng về những thay đổi đó.

Công Ty sử dụng sản phẩm, dịch vụ của bên thứ ba nhằm mục đích để Ứng Dụng hoạt động tốt hơn hoặc cung cấp nội dung để Khách Hàng tham khảo hoặc vì sự tiện lợi của Khách Hàng. Ứng Dụng có thể kết nối với các trang điện tử, sản phẩm, dịch vụ và dữ liệu của bên thứ ba mà Công Ty không sở hữu hoặc không kiểm soát. Công Ty không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ nội dung trên các trang thông tin do bên thứ ba vận hành, dữ liệu nào được dẫn chiếu đến một trang thông tin khác.

Công Ty không thể đảm bảo Ứng Dụng đáp ứng tất cả yêu cầu của Khách Hàng; Ứng Dụng sẽ không có hạn chế, thiếu sót và không xảy ra lỗi; khả năng truy cập liên tục của Ứng Dụng do bị virus, lỗi kỹ thuật, sửa chữa, bảo trì, nâng cấp, sự cố điện, đường truyền internet và các dịch vụ của bên thứ ba.

Khách Hàng cũng chấp nhận rằng tất cả hoặc một phần của Ứng Dụng có thể gặp sự cố kỹ thuật dẫn đến việc sử dụng Ứng Dụng bị tạm thời gián đoạn và đồng ý rằng tùy theo quyết định của mình, Công Ty có thể chấm dứt tất cả hoặc một phần của Ứng Dụng. Khách Hàng đồng ý rằng Khách Hàng sẽ không có bất kỳ cơ sở nào để khiếu nại Công Ty kể cả trong trường hợp không thể truy cập tất cả hoặc một phần của Ứng Dụng.

Khách Hàng thừa nhận tự chịu trách nhiệm đối với các chi phí liên quan đến việc sử dụng Ứng Dụng, các rủi ro liên quan đến việc đầu tư của mình thông qua Ứng Dụng và Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc sử dụng Ứng Dụng và các quyết định đầu tư của Khách Hàng. Khách Hàng hiểu rõ các rủi ro về thị trường, rủi ro hệ thống và các rủi ro về công nghệ khi sử dụng Ứng Dụng.

Công Ty được phép tạm đình chỉ việc sử dụng hoặc hủy bỏ Tài Khoản của Người Dùng trên Ứng Dụng trong trường hợp Khách Hàng vi phạm nội dung của Điều Khoản hoặc vi phạm pháp luật. Trong trường hợp này, Người Dùng phải bồi thường các thiệt hại và chi phí phát sinh do hành vi vi phạm của Người Dùng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Công Ty có toàn quyền thực hiện những biện pháp cần thiết theo cách hiểu của Công Ty để ngăn chặn và loại bỏ những hành vi sai trái này.

Người Dùng thừa nhận rằng các quy định miễn trừ trách nhiệm nêu trên là một điều kiện để Công Ty cung cấp Ứng Dụng cho Người Dùng.