Điều khoản & điều kiện chương trình "RiskFree - Đặc quyền bảo vệ rủi ro"

1. Nội dung chương trình

Chương trình “RiskFree - Đặc quyền bảo vệ rủi ro” (sau đây gọi là “Chương Trình”) là chương trình chăm sóc khách hàng và tiếp thị của Công Ty Cổ Phần Stag Việt Nam (sau đây gọi là “Stag”) hướng đến việc cung cấp cho người dùng, khách hàng sự hiểu biết và tự tin về việc đầu tư lâu dài và bền vững. Thông qua việc tạo kế hoạch mục tiêu tài chính và thực hiện đầu tư định kỳ đều đặn trong 12 tháng liên tục, Stag sẽ thực hiện bù đắp cho giá trị đầu tư bị lỗ của người dùng, khách hàng thỏa điều kiện Chương Trình.

2. Đối tượng Khách Hàng tham gia Chương Trình

Chương Trình được áp dụng cho tất cả người dùng ứng dụng Stag Invest của Stag thỏa các điều kiện sau:

Điều kiện đăng ký

 • Mở tài khoản giao dịch thành công: Cài đặt, đăng ký định danh và được duyệt thành công tài khoản đầu tư chứng chỉ quỹ mở của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Bản Việt (sau đây gọi tắt là “VCAM”) trong thời gian đăng ký trên ứng dụng Stag Invest.
 • Thời gian đăng ký: Người dùng là cá nhân mở tài khoản giao dịch thành công trên ứng dụng Stag Invest trước ngày 30/06/2024.
 • Số lượng người dùng: Người dùng là một trong 100 (bằng chữ: một trăm) người dùng cá nhân đầu tiên đăng ký tài khoản trên ứng dụng Stag Invest và nhận được email xác nhận đủ điều kiện tham gia Chương Trình.
 • Người dùng không phải là doanh nghiệp, pháp nhân mở tài khoản giao dịch bằng pháp nhân doanh nghiệp, tổ chức.

Điều kiện giao dịch

 • Người dùng thực hiện hoàn thành kế hoạch và đầu tư định kỳ hàng tháng cho kế hoạch được tạo sẵn trong tài khoản trên Stag Invest với tên gọi “RiskFree - Đặc quyền bảo vệ rủi ro”.
 • Chương Trình RiskFree sẽ được cấu hình ngày đặt lệnh định kỳ ngày Người dùng nhận được email xác nhận đủ điều kiện tham gia Chương Trình.
 • Kế hoạch phải có thời gian đóng góp tối thiểu là 12 (mười hai) kỳ liên tiếp, tương đương 12 (mười hai) tháng.
 • Quỹ mở áp dụng cho Chương Trình là quỹ trái phiếu VCAM-NH-VABF và quỹ cân bằng VCAMBF. Nếu người dùng chọn bất kỳ quỹ mở hoặc quỹ hoán đổi danh mục (ETF) nào khác trong kế hoạch trong suốt thời gian tối thiểu tham gia chương trình sẽ được xem là không hợp lệ.
 • Người dùng phải hoàn thành kỳ đóng góp đầu tiên của kế hoạch chậm nhất là ngày 30/06/2024.
 • Tại bất kỳ thời điểm nào, người dùng không được phép thay đổi giá trị khoản đóng góp định kỳ, loại quỹ mở và số kỳ đóng góp, thời điểm đóng góp định kỳ cho đến khi hoàn tất kế hoạch.
 • Người dùng phải thực hiện khoản đóng góp định kỳ đúng thời điểm hoặc chậm nhất là 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày lệnh định kỳ được tạo (T+7) của kế hoạch. Căn cứ xác định việc đóng góp thành công là kết quả trả về từ VCAM và ngân hàng giám sát của VCAM. Trường hợp sai sót trong việc chuyển khoản, thanh toán dẫn đến vi phạm thời gian đóng góp đều sẽ khiến người dùng bị loại khỏi Chương Trình. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc chuyển khoản, thanh toán đúng theo quy định giao dịch của VCAM.
 • Nếu lệnh định kỳ của Chương Trình bị hủy, Người dùng tự tạo lệnh mới để thực hiện đóng góp trong Chương Trình sẽ được xem là vi phạm và bị loại khỏi Chương Trình.
 • Nếu Người dùng không thực hiện đóng góp trong Chương Trình mà đóng góp hoặc tạo lệnh và đóng góp cho một kế hoạch khác hoặc chương trình đầu tư tự do thì khoản đầu tư này không được xem là khoản đóng góp định kỳ trong phạm vi Chương Trình.
 • Nếu người dùng thực hiện bán chứng chỉ quỹ trong mục tiêu kế hoạch “Chương Trình” của mình trong Thời gian tối thiểu tham gia Chương Trình (quy định tại Điều 3) sẽ được xem là vi phạm và bị loại khỏi Chương Trình.

Người dùng thỏa các điều kiện trên (sau đây được gọi là “Khách Hàng”) được mặc định tham gia Chương Trình.

3. Thời gian Chương Trình

Chương Trình được bắt đầu từ ngày 24/05/2024 đến ngày 30/06/2025 (“Thời Gian Chương Trình”). Trong đó, thời hạn đăng ký tài khoản giao dịch chậm nhất là trước ngày 30/06/2024 và thời hạn thanh toán khoản đóng góp kỳ đầu tiên chậm nhất là ngày 30/06/2024.

Thời gian tối thiểu tham gia Chương Trình: Stag chỉ đảm bảo bù đắp cho giá trị đầu tư của Khách Hàng khi hoàn thành tối thiểu 12 kỳ đóng góp liên tiếp (thanh toán và được VCAM ghi nhận khớp lệnh thành công) Và tại thời điểm này, Chương Trình được xem như kết thúc với Khách Hàng, giá trị đầu tư sau thời điểm này sẽ không được Stag đảm bảo bù đắp thua lỗ.

Stag có quyền quyết định kết thúc Chương Trình trước thời hạn và sẽ thực hiện bù đắp chi phí đầu tư bị lỗ cho tất cả Khách Hàng tính đến thời điểm kết thúc trước hạn.

Thời gian thực hiện thanh toán khoản bù đắp cho Khách Hàng sẽ được Stag tiến hành trong vòng 10 ngày làm việc.

4. Điều khoản chung

Khách Hàng tham gia Chương Trình đồng thời phải tuân thủ theo điều khoản điều kiện sử dụng ứng dụng Stag Invest của Stag, điều khoản điều kiện mở tài khoản và giao dịch của VCAM. Vi phạm những quy định này sẽ khiến việc tham gia Chương Trình của Khách Hàng trở thành không hợp lệ.

Stag sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm dưới mọi hình thức liên quan đến việc mở tài khoản, giao dịch, và những quyền lợi của Khách Hàng với VCAM.

Việc thanh toán bù đắp cho Khách Hàng sẽ được Stag tính toán xác định dựa trên chênh lệch giữa giá trị vốn đầu tư của Khách Hàng và giá trị tài sản của mục tiêu kế hoạch “RiskFree - Đặc quyền bảo vệ rủi ro” tại thời điểm kết thúc Chương Trình. Số liệu giá trị đầu tư của Khách Hàng và giá trị đơn vị chứng chỉ quỹ được cung cấp bởi VCAM, không bao gồm bất kỳ khoản phí giao dịch (phí mua) và phí chuyển khoản (nếu có). Stag sẽ thực hiện chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng Khách Hàng đã đăng ký trên ứng dụng.

Khách Hàng phải chịu mọi chi phí phát sinh và các khoản thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) liên quan đến việc nhận bù đắp đầu tư từ Chương Trình.

Stag có quyền thay đổi quy định điều khoản điều kiện của Chương Trình, Thời Gian Chương Trình mà không cần báo trước.

Stag được quyền miễn trừ thực hiện trách nhiệm của mình trong trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn liên quan đến thiên tai, dịch bệnh, động đất, hỏa hoạn, đình công.

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, quyết định của Stag về Chương Trình là quyết định sau cùng, cao nhất và có giá trị ràng buộc đối với tất cả người dùng và Khách Hàng.