Điều khoản & điều kiện sử dụng

Điều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng các ứng dụng và website (“Điều Khoản”) do Công Ty Cổ Phần STAG Việt Nam (“Công Ty”) ban hành, có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2023 và có thể được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bởi Công Ty tùy từng thời điểm.

Điều Khoản này quy định các quyền và nghĩa vụ của Khách Hàng hoặc Người Dùng khi đăng ký, truy cập và sử dụng sản phẩm dịch vụ của Công Ty (Tính Năng” hoặc “Ứng Dụng” hoặc “Sản Phẩm Dịch Vụ”). Khách Hàng có nghĩa vụ đọc kỹ tất cả nội dung của Điều Khoản này để hiểu rõ quyền hạn & trách nhiệm của mình khi sử dụng Ứng Dụng.Mọi hành động đăng ký, tương tác, hoặc sử dụng ứng dụng của Công Ty xuất phát từ phía Người Dùng đều được xem như là Người Dùng đã đồng ý với Điều Khoản & Điều Kiện được đưa ra bởi Công Ty và Đối Tác của Công Ty (khi sử dụng “Sản Phẩm Dịch Vụ Khác” do Đối Tác của Công Ty cung cấp) và các bản cập nhật của Điều Khoản theo từng thời kỳ.

Điều 1: Giải thích thuật ngữ

Các thuật ngữ được sử dụng tại Điều Khoản này được thống nhất hiểu như sau:

1. “Công Ty” được hiểu là Công ty Cổ Phần STAG Việt Nam, giấy phép đăng ký kinh doanh số 0317189756 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp phép; và bao gồm nhưng không giới hạn các chi nhánh, chủ sở hữu, nhân viên làm việc trực tiếp tại Công Ty.

2.  “Đối Tác”: là các doanh nghiệp có uy tín trên thị trường, chuyên cung cấp các sản phẩm dịch vụ thuộc các lĩnh vực kinh doanh được pháp luật cho phép và cung cấp tới Người Dùng thông qua Ứng Dụng.

3. "Tính Năng” hoặc “Ứng Dụng” hoặc “Sản Phẩm Dịch Vụ”: là gọi chung bao gồm nhưng không giới hạn sản phẩm, dịch vụ, công cụ, nội dung, phần mềm, nền tảng ứng dụng công nghệ trên điện thoại thông minh, máy tính bảng, hoặc website, mạng xã hội, cửa hàng ứng dụng, công nghệ thuộc quyền sở hữu của Công Ty hoặc Đối Tác Công Ty hoặc Bên Thứ Ba khác cung cấp thông qua Công Ty mà thông qua đó Người Dùng sử dụng, truy cập, tương tác hoặc chia sẻ.

4. “Sản Phẩm Dịch Vụ Khác”: là các sản phẩm dịch vụ, tính năng thương mại mà Công Ty hỗ trợ Người Dùng tiếp cận trên nền tảng Ứng Dụng của Công Ty được cung cấp bởi Bên Thứ Ba khác là Đối Tác của Công Ty.

5. “Khách Hàng” hoặc "Người Dùng": là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trực tiếp sử dụng Ứng Dụng, Tính Năng và/hoặc gián tiếp truy cập thông qua Bên Thứ Ba khác.

6. “Dữ Liệu Cá Nhân”: là các thông tin và/hoặc dữ liệu bao gồm nhưng không giới hạn thông tin định danh, nhân thân, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ nơi ở, hình ảnh, dữ liệu định danh, sinh trắc học, tình trạng hôn nhân, thông tin sức khỏe, giới tính, ngày sinh, tài khoản giao dịch, nghề nghiệp, thu nhập, chi tiêu, tài sản, thông tin bảo hiểm, khẩu vị rủi ro, khẩu vị đầu tư, mục tiêu tài chính, mục tiêu đầu tư, kết quả lựa chọn khảo sát, đánh giá và các thông tin cá nhân liên quan khác được Người Dùng cung cấp cho Công Ty và/hoặc Công Ty thu thập trong quá trình Người Dùng sử dụng Tính Năng của Công Ty.

7. “Chương Trình”: là các hoạt động, dự án cung cấp bởi Công Ty cho Khách Hàng để triển khai hoạt động kinh doanh đối với Sản Phẩm Dịch Vụ phù hợp với nhu cầu của Khách Hàng và phù hợp quy định pháp luật.

8. “Doanh Nghiệp”: là Người Dùng thuộc nhóm các tổ chức, pháp nhân tham gia, sử dụng chương trình phúc lợi nhân sự FutureFlex cung cấp bởi Công Ty.

9. “Nhân Viên”: là Người Dùng cá nhân có quan hệ làm việc, hợp tác với Doanh Nghiệp và tham gia chương trình phúc lợi nhân sự FutureFlex cùng Doanh Nghiệp.

Điều 2: Giá trị pháp lý & thỏa thuận ràng buộc

Bằng việc đăng ký, truy cập hoặc sử dụng Ứng Dụng, Khách Hàng xác nhận đã đọc, đồng ý, chịu sự ràng buộc và cam kết tuân thủ toàn bộ nội dung của Điều Khoản này và Chính Sách Bảo Mật & Chia Sẻ Thông Tin của Công Ty. Công Ty có toàn quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nội dung của Điều Khoản nhằm tuân thủ pháp luật, chính sách nội bộ Công Ty hoặc để an toàn vận hành Ứng Dụng theo từng thời điểm. Khi sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nội dung của Điều Khoản, Công Ty sẽ thông báo trên Ứng Dụng, hoăc qua email, hoặc thông qua các phương tiện phù hợp khác. Các cập nhật, bổ sung Điều Khoản sẽ được xem như có hiệu lực ngay lập tức từ thời điểm được thông báo. Trong trường hợp Khách Hàng không đồng ý với những thay đổi tại Điều Khoản, Khách Hàng có quyền yêu cầu xóa Tài Khoản trong Ứng Dụng và không tiếp tục sử dụng Ứng Dụng. Ngược lại, việc tiếp tục sử dụng Ứng Dụng kể từ ngày nội dung thay đổi có hiệu lực được hiểu rằng Khách Hàng đồng ý bị ràng buộc bởi Điều Khoản đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Trong trường hợp bất kỳ điều nào trong những Điều Khoản và điều kiện này bị một tòa án đủ thẩm quyền xem là không có hiệu lực, bất hợp pháp hoặc không thể áp dụng; điều đó sẽ được coi như bị loại bỏ khỏi những Điều Khoản và điều kiện đã nêu, và những Điều Khoản và điều kiện còn lại sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực áp dụng. Các Điều Khoản sử dụng này được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan tới các Điều Khoản sử dụng này hoặc bất kỳ tranh chấp phát sinh liên quan tới Ứng Dụng đều có thể đệ trình lên các tòa án có thẩm quyền giải quyết. Việc Công Ty không thể thực hiện hoặc thi hành bất kỳ quyền hạn hoặc Điều Khoản nào được quy định trong các tài liệu này sẽ không được xem như Công Ty từ bỏ quyền hạn của mình; cũng như không cho phép Người Dùng xem như mình được miễn trừ trách nhiệm pháp lý tại bất kỳ thời điểm nào.

Điều 3: Quy định sử dụng, lưu ý & hạn chế

Khách Hàng cam kết đăng ký, truy cập và sử dụng Ứng Dụng nhằm mục đích như học tập, tích lũy kiến thức, truy vấn thông tin, sử dụng công cụ phân tích, đầu tư tài chính, đăng ký sử dụng các Sản Phẩm Dịch Vụ từ Đối Tác hoặc Sản Phẩm Dịch Vụ Khác theo đúng mục đích được công bố trong Ứng Dụng. Trong quá trình sử dụng Ứng Dụng, Người Dùng đồng ý và cam kết thực hiện các hành động sau:

· Không xóa bỏ hoặc làm thay đổi kỹ thuật hoặc bất kỳ nội dung nào trên Ứng Dụng; sử dụng Ứng Dụng khác với mục đích trong Điều Khoản; tự ý diễn giải, sản xuất lại, đăng tải lại nội dung bất kỳ của Ứng Dụng mà không được sự đồng ý bằng văn bản từ Công Ty;

· Không can thiệp kỹ thuật, sử dụng bất kỳ phần mềm nào của mình hoặc bên ngoài để điều chỉnh, cản trở truy cập hoặc tấn công Ứng Dụng, hệ thống hỗ trợ, tổng đài của Công Ty, lợi dụng Ứng Dụng để gây tổn hại cho bên khác vì lợi ích của mình, mục đích phá hoại gây thiệt hại cho Công Ty, Đối Tác của Công Ty hoặc Bên Thứ Ba khác, cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác gây ảnh hưởng đến hoạt động của Công Ty;

· Người Dùng không đăng tải các tài liệu quảng cáo, khuyến mãi, nội dung mang tính truyền thông thương mại, thư rác, phát tán các thông tin, chương trình phần mềm, đường dẫn trực tuyến đến các địa chỉ có chứa virus, các tập tin, đoạn mã máy tính chứa các chương trình độc hại, gây cản trở, phá hoại, hoặc hạn chế chức năng của phần cứng hoặc phần mềm hoặc thiết bị viễn thông trên Ứng Dụng. Người Dùng không được phép truy cập, xâm nhập vào hệ thống phần cứng, phần mềm được sử dụng để vận hành Ứng Dụng; thực hiện hành vi có nguy cơ, gây ra hoặc làm phát sinh các lỗi hoặc sự cố liên quan đến Ứng Dụng hoặc hệ thống phần cứng, phần mềm được sử dụng để vận hành Ứng Dụng; hoặc làm ảnh hưởng đến Người Dùng khác của Ứng Dụng;

·  Người Dùng chỉ sử dụng, lưu trữ, tham khảo, định dạng lại và in thông tin mà Công Ty cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân Người Dùng. Người Dùng không được đăng tải, xuất bản, tái xuất bản, truyền bá hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào các thông tin này, dù là một phần hay toàn bộ, hoặc các nhãn hiệu, tên gọi độc quyền và nội dung được bảo trợ, bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ mà không có sự đồng ý bằng văn bản của người giữ bản quyền, không sử dụng thông tin nội dung dưới hình thức: (a) đề xuất liên kết với bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng hoặc thương hiệu nào khác; (b) có khả năng gây ra sự nhầm lẫn với Ứng Dụng; (c) gây ảnh hưởng đến uy tín của Công Ty; hoặc (d) vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công Ty. Người Dùng không được phép lợi dụng Ứng Dụng để thực hiện các hoạt động khai thác thông tin, dữ liệu hoặc các hoạt động thương mại khác khi chưa được sự cho phép từ Công Ty;

· Người Dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin đăng tải và hoạt động trên Ứng Dụng. Người Dùng không đăng tải, khuyến khích, bình luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, sắc tộc, và các chủ đề nhạy cảm vi phạm pháp luật, văn hóa phẩm bạo lực, đồi trụy, trái thuần phong văn hóa dân tộc, các thông tin vi phạm pháp luật, nguy hại, đe dọa, phỉ báng, quấy rối, khiếm nhã, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, xúc phạm, chia rẽ, lăng mạ, kích động, thù hận, giả mạo các cá nhân hoặc tổ chức khác, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công Ty, Người Dùng khác và của Bên Thứ Ba khác. Người Dùng không được đăng tải, trao đổi, diễn giải các thông tin không chính thống, các thông tin liên quan đến chính sách của Đảng, Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam mà các thông tin này bị xem là vi phạm pháp luật. Người Dùng khi phát hiện các hành vi, nội dung vi phạm cần báo ngay cho Công Ty để xử lý;

· Người Dùng không truy cập dữ liệu không dành cho Người Dùng hoặc đăng nhập vào máy chủ hoặc tài khoản mà Người Dùng khác hoặc tài khoản không được quyền truy cập cho dù là vô tình hay cố ý;

· Người Dùng không chia sẻ thông tin tài khoản, thông tin đăng nhập tài khoản Ứng Dụng của Người Dùng cho bất kỳ Bên Thứ Ba nào khác, không chia sẻ mật khẩu, mã PIN, mã xác thực cho bất kỳ người nào kể cả nhân viên Công Ty. Nếu Người Dùng mất mật khẩu hoặc sử dụng không đúng mục đích Ứng Dụng, Người Dùng phải chịu tất cả các thiệt hại, mất mát có thể xảy ra; và bồi thường cho Công Ty nếu phát sinh thiệt hại cho Công Ty. Công Ty có quyền nhưng không có nghĩa vụ hỗ trợ Người Dùng lấy lại mật khẩu, khắc phục hậu quả, thiệt hại từ hệ quả của việc bị mất mật khẩu, sử dụng tài khoản Ứng Dụng của Người Dùng không đúng mục đích. Công Ty không chịu trách nhiệm nếu bất kỳ bên thứ ba thực hiện giao dịch hoặc thao tác trên tài khoản của Khách Hàng trên Ứng Dụng do bên thứ ba thực hiện do Khách Hàng cố ý hoặc vô ý tiết lộ hoặc để mất tên truy cập, mật khẩu truy cập và các mật khẩu, mã PIN giao dịch và mã OTP mà Công Ty cung cấp;

· Trong quá trình sử dụng, nếu Công Ty có lý do tin rằng có khả năng xảy ra hành vi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng không đúng mục đích Ứng Dụng, Công Ty có thể yêu cầu Người Dùng thay đổi mật khẩu, tạm khóa tài khoản của Người Dùng;

· Công Ty có toàn quyền quyết định thời gian làm việc, thời gian cung cấp dịch vụ và không cần phải báo trước đối với việc thay đổi các mốc thời gian này;

· Người Dùng không sử dụng bất kỳ phần nào của Ứng Dụng cho các mục đích thương mại trái phép, bao gồm nhưng không giới hạn như: (a) bản quyền truy cập vào Ứng Dụng; hoặc (b) thiết lập quảng cáo, tài trợ hoặc quảng bá trong Ứng Dụng;

· Người Dùng cho phép Công Ty thực hiện kiểm soát và theo dõi hoạt động của tài khoản Người Dùng trên Ứng Dụng. Thông tin thu thập được có thể được Công Ty sử dụng trong nội bộ cho mục đích tối ưu hoạt động của Ứng Dụng, phục vụ hoạt động kinh doanh hoặc các mục đích khác theo quy định khác của pháp luật;

· Nỗ lực phá vỡ bất kỳ hạn chế nào liên quan đến việc sử dụng Ứng Dụng hoặc các hạn chế khác do Công Ty quy định;

Điều 4: Sở hữu trí tuệ, bản quyền

Trừ khi pháp luật có quy định khác và/hoặc có thỏa thuận khác với Công Ty, tất cả các nội dung trên Ứng Dụng, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, hình ảnh, đồ họa, mô phỏng, ước tính, biểu tượng, giáo trình học, bài viết, các tập tin tải xuống và các tập tin khác là tài sản thuộc sở hữu của Công Ty và được bảo hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế về bản quyền, nhãn hiệu và các tài sản trí tuệ khác. Người Dùng đồng ý và thừa nhận rằng Người Dùng không có quyền sở hữu cũng như bất kỳ quyền nào khác trong bất kỳ nội dung nào trên Ứng Dụng, kể cả nội dung mà Người Dùng đã tạo ra hoặc đăng tải trên Ứng Dụng hoặc gửi trực tiếp cho Công Ty.

Người Dùng không được phép sao chép, sửa đổi, phát triển, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có chức năng tương tự như Ứng Dụng hoặc các sản phẩm, dịch vụ dựa trên Ứng Dụng.

Các Dữ Liệu Cá Nhân mà Người Dùng và Người Dùng khác cung cấp trên Ứng Dụng và các trao đổi, phản hồi và các dữ liệu khác được Người Dùng và Người Dùng khác gửi, truyền tải trên Ứng Dụng (qua email hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác) là bảo mật và riêng tư. Tuy nhiên, Người Dùng đồng ý việc Công Ty kiểm soát, theo dõi, ghi nhận lại bất cứ việc sử dụng nào đối với Ứng Dụng và Công Ty có thể sử dụng một phần Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng nhằm mục đích nâng cấp Ứng Dụng, cung cấp cho đơn vị thứ ba nhằm mục đích cải thiện dịch vụ phục vụ Người Dùng hoặc cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Cam kết bổ sung của Người Dùng

Người Dùng hiểu và thừa nhận rằng Người Dùng không có quyền sở hữu độc quyền tài khoản của Người Dùng; và nếu Người Dùng hủy bỏ, xóa tài khoản của mình trên Ứng Dụng hoặc tài khoản Người Dùng bị xóa, chấm dứt tồn tại, thì tất cả thông tin tài khoản của Người Dùng sẽ được đánh dấu là xóa vĩnh viễn và Công Ty sẽ tiến hành xóa toàn bộ các dữ liệu này trên cơ sở dữ liệu của Công Ty, ngoại trừ các dữ liệu bắt buộc ghi nhận theo quy định của pháp luật. Việc thực hiện xóa toàn bộ sẽ mất một khoảng thời gian xử lý do các yếu tố kỹ thuật. Dữ liệu khi bị xóa sẽ không thể thu hồi, truy vấn, khôi phục lại được.

Để sử dụng Ứng Dụng, các Sản Phẩm Dịch Vụ Khác từ Công Ty hoặc Đối Tác, Người Dùng phải đăng ký tài khoản trên Ứng Dụng và có thể phải định danh điện tử và / hoặc thực hiện ký hợp đồng điện tử trên Ứng Dụng hoặc các nền tảng liên kết (nếu có). Người Dùng cam kết sẽ nghiêm túc thực hiện việc đăng ký, định danh, xác thực điện tử. Người Dùng cam kết các thông tin mà Người Dùng cung cấp trên Ứng Dụng của Công Ty là chính xác, đầy đủ, và được cập nhật. Trong trường hợp bất kỳ thông tin nào Người Dùng cung cấp là không chính xác hoặc không cập nhật, Công Ty có quyền tạm ngừng hoặc hủy tư cách đăng ký của Người Dùng; hoặc vì những lý do này ảnh hưởng đến trải nghiệm của Người Dùng hoặc gây ra những hậu quả khác thì Người Dùng phải chịu toàn bộ trách nhiệm.

Khi Người Dùng thực hiện đăng ký tài khoản hoặc Sản Phẩm Dịch Vụ và nhấn đánh dấu vào ô đồng ý, hoặc nhấn nút chấp nhận, hoặc chọn đăng ký bằng các hình thức thông qua tài khoản Google, Facebook, số điện thoại, mẫu đơn đăng ký hoặc các hình thức tương tự khác; Người Dùng được hiểu là thể hiện mong muốn tự nguyện đăng ký và đã đồng ý về tính hợp pháp và xác nhận tính pháp lý của giao kết giữa các bên Người Dùng, Công Ty và Đối Tác (nếu có).

Để sử dụng Sản Phẩm Dịch Vụ Khác của Đối Tác cung cấp thông qua Ứng Dụng, Người Dùng chấp nhận và cho phép Công Ty chia sẻ, tiết lộ thông tin dữ liệu liên quan đến Người Dùng cho Đối Tác để thực hiện kết nối, mở tài khoản, truy cập hoặc các mục đích tương tự; cũng như Người Dùng cho phép Đối Tác chia sẻ, tiết lộ thông tin dữ liệu liên quan đến Sản Phẩm Dịch Vụ Khác mà Người Dùng sử dụng của Đối Tác cho Công Ty để hiển thị trên Ứng Dụng cho mục đích thuận tiện giao dịch, sử dụng của Người Dùng.

Khi Người Dùng thực hiện chức năng tạo kế hoạch, chọn danh mục, chức năng giao dịch, nhấn nút ‘Mua’ hoặc ‘Đầu tư’ hoặc các tương tác khác có nội dung hoặc mục đích tương tự trên Ứng Dụng sẽ được hiểu là Người Dùng đang có nhu cầu tham gia đầu tư các Sản Phẩm Dịch Vụ Khác tương ứng. Ứng Dụng sẽ gửi thông tin Người Dùng cho Đối Tác cung cấp Sản Phẩm Dịch Vụ Khác là công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ đầu tư được cấp phép bởi Ủy Ban Chứng Khoán (xem chi tiết tại nội dung Điều 7) để thực hiện việc mở tài khoản giao dịch. Người Dùng được hiểu là đã đọc, và đồng ý với Điều Khoản Điều Kiện sử dụng sản phẩm dịch vụ của các Đối Tác này. Khi thực hiện đăng ký tài khoản hoặc thực hiện giao dịch với Đối Tác cung cấp sản phẩm dịch vụ đầu tư hoặc khi sử dụng Sản Phẩm Dịch Vụ Khác, Người Dùng có thể được yêu cầu phải thực hiện xác thực bằng mã xác thực gửi đến thư điện tử hoặc số điện thoại được Người Dùng khai báo. Ngoài ra, khi Người Dùng tham gia các chương trình đầu tư cung cấp và vận hành bởi Đối tác cung cấp sản phẩm dịch vụ đầu tư và sau đó thay đổi nội dung chương trình, Người Dùng có thể phải thực hiện xác thực lại theo yêu cầu của Đối Tác.

Người Dùng chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm cho thông tin, dữ liệu, văn bản, hình ảnh mình đăng tải trên Ứng Dụng. Người Dùng hiểu và đồng ý rằng Công Ty không chịu trách nhiệm kiểm chứng, xác thực, theo dõi, kiểm soát các dữ liệu này; cũng như Công Ty không thể đảm bảo mức độ toàn vẹn, tính chính xác, nguyên bản và vấn đề bản quyền của dữ liệu. Người Dùng đồng ý rằng Công Ty có quyền thay đổi, xóa bỏ, sửa chữa các nội dung nếu Công Ty phát hiện Người Dùng vi phạm Điều Khoản này. Khi sử dụng và tương tác các tính năng cộng đồng của Ứng Dụng, bao gồm nhưng không giới hạn trang cộng đồng, phòng thi đấu, trang mạng xã hội, chợ ứng dụng của Ứng Dụng và các Tính Năng tương tự, Người Dùng được hiểu là đồng ý tuân thủ nội quy cụ thể của từng Tính Năng này và chấp nhận tiết lộ công khai một phần các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn hồ sơ cá nhân, xếp hạng, lịch sử giao dịch và các thông tin cá nhân khác. Người Dùng cam kết sẽ tuân thủ, chấp nhận Công Ty thực hiện các biện pháp ngăn chặn, hạn chế bao gồm nhưng không giới hạn như ẩn hoặc xóa bỏ nội dung, thay đổi hình ảnh, tạm ngừng hoặc cấm vĩnh viễn tài khoản Người Dùng vi phạm; và giúp báo cáo Công Ty các trường hợp vi phạm của Người Dùng khác nếu được phát hiện.

Trong trường hợp Người Dùng vi phạm, Người Dùng phải bồi thường các thiệt hại và chi phí phát sinh do hành vi vi phạm của Người Dùng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Công Ty có toàn quyền thực hiện những biện pháp cần thiết theo cách hiểu của Công Ty để ngăn chặn và loại bỏ những hành vi vi phạm của Người Dùng.

Người Dùng không truy cập và sử dụng thông tin cá nhân, thông tin doanh nghiệp của bên thứ ba khác để đăng ký Tài Khoản, hoặc sử dụng Tài Khoản của Người Dùng khác. Nếu Công Ty có lý do để tin rằng có khả năng có hành vi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng không đúng mục đích Ứng Dụng, Công Ty có thể yêu cầu Người Dùng thay đổi mật khẩu hoặc Công Ty có thể tạm dừng hoặc khóa vĩnh viễn Tài Khoản của Người Dùng.

Việc Người Dùng sử dụng Sản Phẩm, Dịch Vụ Khác trên Ứng Dụng sẽ tuân theo chính sách, thỏa thuận giao kết giữa Người Dùng và Đối Tác nếu có.

Khi Người Dùng là Nhân Viên tham gia chương trình phúc lợi nhân sự cùng Doanh Nghiệp; Nhân Viên được hiểu đã thực hiện giao kết riêng với Doanh Nghiệp, trong đó Nhân Viên và Doanh Nghiệp đồng ý cho phép chia sẻ và nhận chia sẻ thông tin cá nhân, thông tin giao dịch trong phạm vi chương trình phúc lợi doanh nghiệp FutureFlex giữa Nhân Viên, Doanh Nghiệp, Ứng dụng và Đối Tác liên quan. Ngoài ra, Nhân Viên cũng được hiểu sẽ cam kết thực hiện đầy đủ theo các quy định của chương trình phúc lợi nhân sự FutureFlex đã giao kết giữa Nhân Viên và Doanh Nghiệp của mình và chịu các chế tài, quy định riêng theo từng chương trình FutureFlex mà mình tham gia. Ứng dụng chỉ là công cụ ở mức độ nhất định giúp thực hiện việc tuân thủ và thực thi các giao kết giữa Nhân Viên và Doanh Nghiệp. Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào nếu có từ việc thực thi các giao kết giữa Nhân Viên và Doanh Nghiệp cũng như Ứng dụng không thể đảm bảo việc tuân thủ các giao kết giữa Nhân Viên và Doanh Nghiệp.

Điều 6: Miễn trừ trách nhiệm

Công Ty được miễn trừ trách nhiệm đối với các thiệt hại mà Người Dùng phải gánh chịu do Sự Kiện Bất Khả Kháng gây ra. Sự Kiện Bất Khả Kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan nằm ngoài tầm kiểm soát của Công Ty bao gồm nhưng không giới hạn hỏa hoạn, chiến tranh, động đất, lũ lụt, sóng thần, cháy nổ, đình công, dịch bệnh, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thay đổi pháp luật, hệ thống bị tấn công, nghẽn lệnh, mất kết nối với các đơn vị cung cấp dịch vụ.

Mặc dù Công Ty đã cẩn trọng với tất cả khả năng và cố gắng hết sức để đảm bảo hoạt động hiệu quả của Ứng Dụng, Công Ty không cam kết đảm bảo Ứng Dụng đáp ứng tất cả yêu cầu của Người Dùng như Ứng Dụng sẽ không có hạn chế, thiếu sót và không xảy ra lỗi, hoặc khả năng truy cập liên tục của Ứng Dụng hoặc bị nhiễm virus, lỗi kỹ thuật, sửa chữa, bảo trì, nâng cấp, sự cố điện, đường truyền internet hoặc đảm bảo cho các Chương Trình, dịch vụ của Đối Tác hoặc Bên Thứ Ba liên kết như mong muốn của Người Dùng. Người Dùng cũng chấp nhận rằng tất cả hoặc một phần của Ứng Dụng có thể gặp sự cố kỹ thuật dẫn đến việc sử dụng Ứng Dụng bị tạm thời gián đoạn và đồng ý rằng tùy theo quyết định của mình, Công Ty có thể chấm dứt tất cả hoặc một phần của Ứng Dụng. Người Dùng đồng ý rằng Người Dùng sẽ không có bất kỳ cơ sở nào để khiếu nại Công Ty kể cả trong trường hợp không thể truy cập tất cả hoặc một phần của Ứng Dụng.

Ứng Dụng của Công Ty chỉ phục vụ mục đích cung cấp thông tin, dữ liệu, công cụ để Người Dùng tương tác, tham khảo mô hình, giải pháp, và đưa ra nhận định, quyết định đầu tư hoặc giao dịch cho bản thân. Các thông tin trên Ứng Dụng, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, nhận định, số liệu tài chính, miêu tả, biểu đồ, ước tính, mô phỏng và các tập tin và dữ liệu khác được cung cấp với mức độ tin cậy cao và chỉ mang tính chất tham khảo thuần túy cũng như có thể có sai sót. Người Dùng đồng ý và thừa nhận rằng khi sử dụng những thông tin này, Người Dùng đọc và hiểu về khả năng xảy ra sai sót và xác nhận tất cả quyết định đầu tư giao dịch đến từ Người Dùng. Người Dùng thông báo cho Công Ty nếu nhận ra bất kỳ sai sót nào và Công Ty sẽ xem xét và xác định chỉnh sửa thông tin nếu cần thiết. Công Ty không chịu trách nhiệm đảm bảo cho sự hoàn thiện, tính cập nhật, tính chính xác, mức độ toàn vẹn hoặc mức độ sẵn sàng của thông tin, dịch vụ cũng như các thiệt hại, mất mát do việc sử dụng Ứng Dụng có thể gây ra; cũng như Công Ty không có nghĩa vụ duy trì thông tin và các dịch vụ sẵn sàng trên Ứng dụng. Mọi thông tin, nội dung, sản phẩm dịch vụ có thể được thay đổi mà không cần báo trước cũng như Công Ty không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Người Dùng từ những sự thay đổi đó. Người Dùng không nên chỉ phụ thuộc vào một nguồn thông tin dữ liệu trên Ứng Dụng mà không có sự xác thực nội dung một cách độc lập.

Công Ty không đưa ra đánh giá chuyên sâu và không điều tra chi tiết về tình hình tài chính, điều kiện, nhu cầu cụ thể của từng cá nhân Người Dùng hay bất kỳ đối tượng nào khác và do đó Công Ty không cam kết các thông tin dữ liệu cung cấp trên Ứng Dụng là hoàn toàn phù hợp với Người Dùng cụ thể. Người Dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm cho hành động và quyết định đầu tư hoặc giao dịch của bản thân. Công Ty hoàn toàn không thực hiện xúi giục, ép buộc, thao túng để Người Dùng giao dịch bất kỳ sản phẩm đầu tư, chứng khoán hay sản phẩm dịch vụ tài chính cụ thể nào mà Người Dùng có thể thực hiện. Ý kiến, ước tính, mô phỏng, lời khuyên và tất cả các thông tin khác được thể hiện bởi bất kỳ Đối Tác hoặc bên thứ ba nào trên Ứng Dụng đều là quan điểm riêng của bên thứ ba đó mà không phải của Công Ty. Người Dùng hiểu và chấp nhận tự chịu trách nhiệm đối với các chi phí liên quan đến việc sử dụng Ứng Dụng, các rủi ro về thị trường, rủi ro hệ thống và các rủi ro công nghệ liên quan đến quyết định đầu tư, giao dịch của mình khi sử dụng Ứng Dụng. Người Dùng không nên tham gia bất kỳ giao dịch nào trừ khi Người Dùng hiểu đầy đủ tất cả những rủi ro và tự quyết định rằng những giao dịch như vậy là phù hợp với cá nhân mình. Trong mọi trường hợp Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý, hoặc bồi thường cho tổn thất, rủi ro, hậu quả, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc sử dụng Ứng Dụng và các quyết định đầu tư, giao dịch của Người Dùng.

Công Ty sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Đối Tác hoặc Bên Thứ Ba nhằm mục đích để Ứng Dụng hoạt động tốt hơn hoặc cung cấp nội dung để Người Dùng tham khảo hoặc vì sự tiện lợi của Người Dùng. Ứng Dụng có thể kết nối với các trang điện tử, sản phẩm, dịch vụ, dữ liệu và Chương Trình của Đối Tác, Bên Thứ Ba mà Công Ty không bảo trợ, sở hữu hoặc kiểm soát. Công Ty không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ nội dung trên các trang thông tin do Đối Tác hoặc Bên Thứ Ba vận hành, dữ liệu nào được dẫn chiếu đến một trang thông tin khác.

Công Ty nỗ lực xây dựng Ứng Dụng mang lại trải nghiệm tích cực cho Người Dùng. Công Ty khuyến khích sự cởi mở và trân trọng ý kiến chia sẻ từ Người Dùng cũng như quan tâm đến việc đảm bảo môi trường trên Ứng Dụng của Công Ty là lành mạnh, tôn trọng quyền cá nhân, bản sắc văn hóa và pháp luật Việt Nam. Do đó, Công Ty thiết lập những tiêu chuẩn ứng xử như nội dung tài liệu Điều Khoản sử dụng này. Trong trường hợp Công Ty chưa phát hiện hoặc chưa kịp xử lý những trường hợp vi phạm, điều này không có nghĩa là Công Ty khuyến khích, cổ vũ hoặc dung túng cho các hành vi như vậy. Công Ty trong phạm vi của mình sẽ cố gắng xử lý các vi phạm này trong thời gian sớm nhất kể từ lúc nhận được báo cáo từ Người Dùng cho Công Ty; tuy nhiên tùy theo tính chất từng vụ việc, quá trình xử lý này có thể mất thời gian và không thể thực hiện ngay lập tức do các hạn chế về kỹ thuật và hoặc hợp tác từ các bên liên quan.

Người Dùng đồng ý rằng Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về những thông tin, dữ liệu do Người Dùng đăng tải, tính xác thực của thông tin này cũng như Công Ty không kiểm soát cách hành xử bên trong hay bên ngoài Ứng Dụng của Người Dùng. Công Ty và Đối Tác hoặc các bên liên quan sẽ không phải chịu trách nhiệm với các yêu cầu bồi thường, bao gồm cả các khoản lệ phí pháp lý của bất kỳ bên thứ ba nào do, hoặc phát sinh từ việc chia sẻ, đăng tải nội dung, tương tác, sử dụng Ứng Dụng của Người Dùng. Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm dù vô tình hay cố ý của Người Dùng khi cung cấp thông tin dữ liệu của bên thứ ba khác cho Công Ty mà chưa có sự chấp thuận, đồng ý của họ dẫn đến khiếu kiện khiếu nại đến Công Ty.

Người Dùng đồng ý và chấp thuận các quy định miễn trừ trách nhiệm nêu trên là một điều kiện bắt buộc để sử dụng Ứng Dụng và Sản Phẩm Dịch Vụ của Công Ty.

Điều 7: Đối Tác

Đối Tác của Công Ty bao gồm các đơn vị được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính và có các điều khoản điều kiện sử dụng sản phẩm dịch vụ, lưu ý quan trọng, chính sách bảo mật, công bố rủi ro, điều lệ các sản phẩm dịch vụ như sau:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt (VCAM)

Công Ty TNHH Chứng Khoán NH Việt Nam (NHSV)

  • Giấy phép số: 124/GP-UBCK

Công Ty sẽ trong khả năng và nỗ lực tối đa của mình hiển thị các thông tin và tài liệu của Đối Tác ở phiên bản mới nhất có thể và chỉ mang tính chất tham khảo. Công Ty sẽ không đảm bảo về tính cập nhật, tính chính xác cũng như chịu trách nhiệm khi xảy ra thiệt hại phát sinh từ những tài liệu này. Mọi thắc mắc và Người Dùng cần liên hệ trực tiếp đến Đối Tác để được tư vấn, giải thích và xem xét.